pl
esenpl

czytaj więcej

Polityka prywatności

Polityka prywatności
1. DANE ODPOWIEDZIALNE Z LECZENIA
Nazwa firmy: Casa En La Costa, C.B. CIF: E54778477,
Adres: Calle Castellón 167; 03188 Torrevieja;
Telefon: +34630209668; +34628744601
1.1. Obowiązujące przepisy
Nasza polityka prywatności jest skonstruowany zgodnie z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych Generalny Parlamentu Europejskiego 2016/679 UE i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych oraz dyrektywą 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) i nie są sprzeczne z powyższym rozporządzeniem, uchylające przepisami ram prawnych Hiszpański w zakresie ochrony danych osobowych.
Dostarczając informacje, deklarujesz się czytać i słyszeć polityki prywatności, zapewniając jednoznaczną i wyraźną zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z celami i warunkami Regulaminu.
Firma może zmodyfikować niniejszą Politykę prywatności w celu dostosowania jej do nowego prawodawstwa, orzecznictwa lub interpretacji hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych. Te warunki prywatność może być uzupełniony przez Impressum Polityki Cookies i Warunków Ogólnych, jeśli w ogóle, są gromadzone dla określonych produktów lub usług, w których taki dostęp miałby pewne specjalne o ochronie danych osobowych.
1.2. Delegat Ochrony Danych
Firma nie ma Delegata ds. Ochrony Danych.
2. CEL PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Sposób przetwarzania danych osobowych jest zgodny z następującymi celami:
- Zapewnienie informacji dotyczących produktów i usług oferowanych przez naszą firmę i wyszczególnionych w niniejszej strony internetowej i które mogłyby doprowadzić do jego otrzymywania pochodnych specjalistów w dziedzinie Nieruchomości Usługi
- Dokonaj zamówienia naszych usług, akceptując odpowiedni budżet / zamówienie i / lub podpisując umowę handlową.
- Wysyłaj przez e-mail i / lub wiadomości pocztowe i wiadomości o naszym podmiocie, a także aktualizacje naszego katalogu produktów i usług.
-Zarządzać Użytkownikami Serwisu oraz, w razie potrzeby, aktywować i administrować rejestracją jako Użytkownik w zastrzeżonym obszarze Serwisu.
-Uzyskaj wnioski o informacje, sugestie i skargi od zainteresowanych osób w celu ich zarządzania i rozwiązywania.
- informować, za pomocą środków elektronicznych lub urządzeń mobilnych, o wszelkich informacjach, które mogą Cię zainteresować;
-Zarządzaj wysyłaniem biuletynu do użytkowników, którzy go subskrybują.
2.1. Okres przechowywania Twoich danych
Dane osobowe są przechowywane tylko w okresie czasu będzie to konieczne, biorąc pod uwagę potrzeby odpowiedzi na pytania postawione lub rozwiązywania problemów, wprowadzania ulepszeń, włącz swoje usługi i spełniają wymagania wymagane przez obowiązujące prawo. Oznacza to, że możesz przechowywać dane osobowe przez odpowiedni czas, nawet po tym, jak zainteresowana strona przestanie korzystać z WEB
W przypadku subskrypcji przechowujemy Twoje dane osobowe od momentu wyrażenia zgody, dopóki nie anulujesz go lub nie zażądasz ograniczenia leczenia. W takich przypadkach będziemy trzymać Twoje dane zablokowane podczas wymaganych prawem terminów.
3. LEGITIMACJA I ZBIERANE DANE
Legitymacja do przetwarzania danych jest wyraźna zgoda udzielona przez pozytywne i pozytywnej czynności (wypełnić formularz i zaznaczyć pole akceptacji tej polityki) w czasie dostarczania danych osobowych.
3.1. Zgoda na przetwarzanie danych
Podstawa prawna do przetwarzania danych osobowych Użytkowników i / lub Klientów znajduje się w literach a), b) ic) numeru 1 w art. 6 rozporządzenia (UE) 2016/679, z dnia 27 kwietnia.
-User i / lub klient wyrazi zgodę do celów opisanych wymagające przetwarzania danych Użytkownika i / lub klient, jak również w ramach umownego lub wstępnie umownego stosunku do pielęgnacji swojego wniosku o udzielenie informacji i / lub wykonanie świadczenia usług.
-User i / lub klientów przyznało zatwierdzenie przez pozytywne i pozytywnej czynności (wypełnić formularz i zaznaczyć pole akceptacji tej polityki) w czasie dostarczania danych osobowych.
3.2. Kategorie danych
Zgromadzone dane odnoszą się do kategorii danych identyfikacyjnych, takich jak: imię i nazwisko, telefon, adres firmy, e-mail, a także adres IP, z którego można uzyskać dostęp formę zbierania danych.
4. ŚRODKI PRAWNE - W ramach naszego zobowiązania do zagwarantowania bezpieczeństwa i poufności Państwa danych osobowych, informujemy Państwa, że ​​podjęto niezbędne środki techniczne i organizacyjne w celu zagwarantowania bezpieczeństwa danych osobowych i zapobieżenia ich zmianie, utracie, leczeniu lub nieautoryzowanego dostępu, biorąc pod uwagę stan technologii, charakter przechowywanych danych i ryzyko, na które są narażeni, zgodnie z Art. 32 RGPD EU 679/2016.
5. CESJA DANYCH
Nie istnieją żadne przepisy dotyczące przekazywania danych lub międzynarodowych transferów danych, z wyjątkiem tych dozwolonych przez przepisy podatkowe, handlowe i telekomunikacyjne, a także w przypadkach, w których wymaga tego organ sądowy.
6. PRAWA UŻYTKOWNIKA
Każda zainteresowana strona ma prawo uzyskać potwierdzenie, czy traktujemy dane osobowe, które jej dotyczą, czy też nie. Zainteresowane osoby mają prawo dostępu do swoich danych osobowych, a także do żądania poprawienia niedokładnych danych lub, w stosownych przypadkach, żądania ich usunięcia, gdy między innymi dane nie są już potrzebne do celów, które zostały zebrane. W pewnych okolicznościach zainteresowane strony mogą wystąpić o ograniczenie przetwarzania ich danych, w takim przypadku będziemy je przechowywać wyłącznie w celu wykonania lub obrony roszczeń. Ze względu na swoją szczególną sytuację zainteresowane strony mogą wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania ich danych. Administrator danych przestanie przetwarzać dane, z wyjątkiem uzasadnionych uzasadnionych przyczyn lub wykonywania lub obrony ewentualnych roszczeń.
Zgodnie z obowiązującymi przepisami masz następujące prawa: prawo do żądania dostępu do twoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia lub usunięcia, prawo do żądania ograniczenia leczenia, prawo do sprzeciwu wobec leczenia, prawo do przenoszenia danych, a także cofnąć udzieloną zgodę.
6.1. Jak korzystać z moich praw?
Aby skorzystać ze swoich praw, musisz skontaktować się z osobą odpowiedzialną, prosząc o odpowiedni formularz do korzystania z wybranego prawa. Opcjonalnie możesz udać się do właściwego organu kontroli, aby uzyskać dodatkowe informacje na temat swoich praw. Dane kontaktowe do wykonywania twoich praw to telefon +34 630209668 i poczta elektroniczna: info@casaenlacosta.es. Pamiętaj, aby dołączyć kopię dokumentu, który pozwala nam Cię zidentyfikować.
7. ZGODA NA PRZESŁANIE KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
Podobnie, zgodnie z przepisami ustawy 34/2002, z dnia 11 lipca o usługach społeczeństwa informacyjnego i handlu elektronicznego, wypełniając formularz gromadzenia danych i zaznaczając odpowiednie pole "Akceptuję przesyłkę komunikacji elektronicznej ", wyraża zgodę na przesyłanie na adres e-mail, telefon, faks lub inne środki elektroniczne w celu przesłania informacji o firmie.